راستش را بگو

در زندگی قبلیت

یک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟

تلخ و شیرین

گرم و خواستنی

و به شدت آرام بخش...